Hội thảo về tác động sức khoẻ của chất thải nhựa và các khuyến nghị chính sách và can thiệp tại Việt Nam

Ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đối tác hành động về Nhựa và Sức khỏe (PHA) kết hợp cùng FHI 360 đồng tổ chức thành công Hội thảo “Tác động sức khoẻ của chất thải nhựa – Các khuyến nghị chính sách và can thiệp ở Việt Nam”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về 5 nội dung vô cùng hấp dẫn, tạo nên những tranh luận sôi nổi để cùng tìm ra những đồng thuận chung:

  • Tổng quan về tác động sức khỏe của nhựa đối với sức khỏe con người ở Việt Nam.
  • Thực trạng ô nhiễm vi nhựa và tác động tới sức khoẻ.
  • Tác động sức khoẻ của quá trình tái chế chất thải nhựa.
  • Thảo luận để đưa ra các kiến nghị và định hướng các hoạt động trong thời gian tới.
ThS. Nguyễn Đức Vinh – Tổng thư ký PHA chia sẻ tại sự kiện

Bên cạnh đó, đây là một cơ hội lớn để nhóm nghiên cứu tiên phong từ FHI360 cũng như các chuyên gia thuộc Đối tác Hành động vì Nhựa và Sức khoẻ các kết quả nghiên cứu của mình về chủ đề Rác thải nhựa và ảnh hưởng của Rác thải nhựa tới sức khỏe con người, sức khỏe môi trường.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 150 đại biểu qua hai hình thức online và offline, tạo ra sự tranh luận vô cùng sôi nổi về các vấn đề được đưa đến. Ở phần kết thúc hội thảo đã đưa đến kết luận, cần tạo ra một tiếng nói thống nhất về vấn đề nhựa và sức khoẻ, kết nối các nghiên cứu về nhựa và sức khoẻ, đối thoại và vận động chính sách để hướng đến giảm thiểu tác động của ô nhiễm rác thải nhựa đến sức khoẻ con người và môi trường sống ở Việt Nam.


Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).